Positive Behavior Support (PBS)


Op de Franciscusschool werken we vanuit een veilig pedagogisch klimaat. PBS, Positive Behavior Support, helpt ons een respectvol pedagogisch klimaat te creëren waardoor ruimte komt om aan de waarden te werken die wij in ons onderwijs belangrijk vinden. Plezier, Betrokken, Verantwoordelijk en Veilig zijn onze gedragswaarden. Ook in didactisch opzicht vertalen we deze waarden naar onze aanpak.
 
De samenhang tussen deze waarden laat zich zien in de volgende uitgewerkte boodschap:
“Je hebt plezier als je betrokken bent. Als je betrokken bent, voel je je meer verantwoordelijk voor jouw ontwikkeling en gedrag. Vanuit een veilige omgeving kun je leren, plezier beleven en succes ervaren. Deze missie, gedragswaarden en boodschap past zowel bij de leerlingen, de leerkrachten en de ouders.”
  
Positive Behavior Support (PBS)
School-Wide Positive Behavior Support (SWPBS) is een preventieve aanpak van gedrag voor het primair, speciaal en voortgezet onderwijs. Het heeft als doel om schoolbreed en vanuit gedeelde waarden een veilig en positief schoolklimaat te creëren dat alle leerlingen in staat stelt om optimaal te profiteren van het geboden onderwijs. Hierbij werkt de school actief samen met ouders en met de jeugdzorg. PBS richt zich op het versterken van gewenst gedrag en op het voorkomen van probleemgedrag. Dit gebeurt door de waarden van de school te vertalen naar concrete gedragsverwachtingen voor alle ruimtes van de school, dit gedrag actief aan te leren en systematisch te waarderen en belonen.
 
Daarnaast verzamelt de school data over gedrag van leerlingen. Deze data stelt ons in staat om gedragsvraagstukken (schoolbreed, op groepsniveau en op individueel niveau) in een vroeg stadium te signaleren, te analyseren en aan te pakken. Wanneer leerlingen opvallen door zorgwekkend gedrag kan er snel gereageerd worden doordat de jeugdzorg in de school aanwezig is.
 
De school betrekt ook ouders op een positieve manier bij het onderwijs van hun kind. Er zijn ouderavonden om de ouders te informeren over de waarden die hun kind op school leert. Daarbij wordt ook samen nagedacht over manieren waarop ouders het positieve gedrag van hun kind thuis kunnen stimuleren. Een goede samenwerking tussen school en ouders vergroot de kans op een goede sociale en cognitieve ontwikkeling van het kind. PBS richt zich op alle leerlingen. Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 80% van de leerlingen zich positief ontwikkelt. Bij deze groep wordt de nadruk alleen gelegd op het systematisch aanleren, waarderen en belonen van gewenst gedrag. Dit zijn de interventies op het groene niveau van de piramide. De leerlingen (gemiddeld 15%) met zorgwekkend gedrag hebben daarnaast meer intensieve begeleiding nodig om goed te kunnen meekomen op school en in de klas (interventies op het gele niveau). Bij de kleine groep leerlingen met forse problematiek (gemiddeld 5%) kan ook nog professionele hulp nodig zijn. Dit zijn de interventies op het rode niveau.
Afhankelijk van wat een leerling met zorgwekkend gedrag nodig heeft, worden op maat interventies ingezet die hen stimuleren om zich op school sociaal te gedragen en zich gunstig te ontwikkelen. PBS dient hierbij als kapstok waaraan verschillende gedragsmatige methodes en interventies kunnen worden opgehangen.
 
 
Samengevat biedt PBS een:
  • veilige en positieve omgeving
  • schoolbrede aanpak en preventief beleid
  • leerling -en leerkrachtvriendelijk klimaat
  • aanpak met de nadruk op gewenst gedrag
  • samenwerking met ouders en jeugdzorg