Franciscusschool (OR)

De ouderraad

(OR) bestaat uit ouders, die zoveel mogelijk alle groepen van de school vertegenwoordigen. Het minimale aantal leden is vastgesteld op acht ouders, waarvan tenminste één kind op de Franciscusschool zit. Dit is binnen het Huishoudelijk Reglement vastgelegd.
De OR zet zich in voor de jaarlijkse feesten en activiteiten: te denken valt aan de kinderboekenweek, het sinterklaasfeest, het kerstfeest, de sportdagen en de schoolverlatersactiviteiten.
De OR heeft per activiteit een aanspreekpunt (en eventueel verdere ondersteuning vanuit de OR), die zitting neemt in de organisatiecommissie waarin ook leerkrachten deelnemen. Zij bespreken gezamenlijk hoe de activiteit zal verlopen, hoe de taakverdeling is, welke hulp nodig is en nemen naderhand ook deel aan de evaluatie. De OR is hierin meestal de ondersteunende partij.
De OR kan tijdens activiteiten vaak nog meer hulp nodig hebben dan zij zelf kan bieden. Via een oproep in de nieuwsbrief of een aparte mail vraagt de ouderraad hulp aan ouders voor de activiteiten die georganiseerd worden. 

De OR vergadert zes keer per jaar. De adjunct-directeur neemt ook deel aan deze vergadering. Tijdens deze vergadering komen de activiteiten en de dagelijkse gang van zaken op school aan bod. Een week voorafgaand aan de OR vergadering is er een bestuursvergadering, waarin overkoepelende zaken worden (voor)besproken. Daarbij valt te denken aan vervanging schooltenues, onderbouw shirts, luizenzakken, veiligheidshesjes, de ouderbijdrage, etc. Deze zaken worden tijdens de reguliere vergadering teruggekoppeld.

Vrijwillige ouderbijdrage
Festiviteiten als het kerstfeest, sinterklaasfeest, sportdag, schoolreis enz., kost geld. De school ontvangt van de overheid geen geld om deze activiteiten te bekostigen. Toch zijn deze activiteiten vaak de krenten in de pap van een schooljaar. Door aan alle ouders een vrijwillige bijdrage te vragen kunnen deze activiteiten betaald worden.
De penningmeester van de OR int jaarlijks de vrijwillige ouderbijdrage. Voor het betalen van de ouderbijdrage ontvangt u aan het begin van het schooljaar een brief.
De vrijwillige bijdrage wordt o.a. gebruikt voor het bekostigen van o.a het schoolreisje en het kamp. Zonder deze bijdrage kunnen bepaalde activiteiten niet bekostigd worden.
Mocht het voor u een probleem zijn om de ouderbijdrage geheel of gedeeltelijk te voldoen, dan wendt u zich tot de penningmeester van de ouderraad. Zij zal op discrete wijze omgaan met uw informatie. Uiteraard kunt u ook contact opnemen de (adjunct-) directeur van de school.
De gemeente Velsen heeft een financiële regeling voor kinderen in een gezin met een laag inkomen. U kunt uw ouderbijdrage, maar ook de contributie voor een sportvereniging, deelname aan culturele activiteiten, etc., vergoed krijgen. De gemeente of de directie van de school informeert u graag over deze regelingen.

Contact OR
U kunt contact opnemen met leden van het bestuur van de OR, zowel telefonisch als mondeling op het schoolplein. Ook kunt u mailen naar or.franciscus@atlantbo.nl. De mail wordt niet dagelijks gelezen, maar er zal zo snel mogelijk geantwoord worden. Indien de vraag/opmerking voor iemand in het bijzonder is, graag de naam van degene erbij vermelden.

Wilt u een vergadering bijwonen?
Dat kan. Een OR vergadering is openbaar. Neem contact op met een lid van het dagelijks bestuur om een afspraak te maken. De vergaderdata worden aan het begin van het schooljaar vastgesteld, maar kunnen om diverse redenen nog op een ander tijdstip worden gepland. Meestal wel in de week waarin de datum is vastgesteld.
Wilt u ook lid worden van de OR of ondersteuning bieden?
Stuur een mail naar het bestuur met uw persoonlijke gegevens en de naam/groep van uw kind(eren) en wat u voor de OR wilt betekenen. Uw aanmelding wordt dan in behandeling genomen. Indien er geen vacature is, kunnen we uw aanbod bespreken en verder inzetten tijdens de reguliere activiteiten.

Leden ouderraad 2023-2024
Voorzitter: Esther Haaster
Penningmeester: Wilma Schachtschabel
Secretaris: Charlotte Bijenveld.                        
Leden: Judith Kramer, Gabriëlla Weisz, Carola de Weers, Dave Kalkhuis, Brenda Adriaanse, Linda Zwanenburg en Wencka Stet..