Franciscusschool (MR)

De medezeggenschapsraad (MR)

 van een basisschool is, zoals de naam het al zegt, een orgaan voor de medezeggenschap. Elke school is verplicht om een MR te hebben.
De MR vertegenwoordigt twee belangrijke betrokkenen bij de school: de personeelsleden en de ouders. Beide geledingen zijn gelijk verdeeld: 3 personeelsleden (P) en 3 ouders (O). Ieder schooljaar komt de MR minimaal 6 keer bij elkaar. Daarnaast overlegt de MR regelmatig met de directie van de school.

Het is de taak van de MR om ervoor te zorgen dat binnen de school iedereen zijn standpunten naar voren kan brengen over het beleid op school. De MR vertegenwoordigt zowel de personeelsleden als de ouders. Het belang van zowel personeelsleden als ouders staat hierin voorop.
Verder heeft de MR instemmings- en adviesrecht op het te voeren beleid en voert controle uit op het gevoerde beleid.
De MR van de Franciscusschool stelt zich verder ten doel om ook klankbord van de leerkrachten en de ouders te zijn. Daarom heeft de MR een e-mailadres waar ouders en leerkrachten contact kunnen zoeken met de MR. Dit e-mailadres is: mr.franciscus@atlantbo.nl

Het werkterrein van de MR varieert van meer organisatorische zaken als budget en begroting, de formatie en de organisatiestructuur tot beleidszaken op het gebied van huisvesting, verkeersveiligheid, school- en zorgplan en kwaliteit van onderwijs.
De Franciscusschool valt onder het bestuur van de stichting Atlant. In de GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad) van Atlant wordt onze school vertegenwoordigd door één ouder. Tijdens de GMR vergaderingen worden bovenschoolse zaken besproken.
 
Belangrijk voor het functioneren van de MR is het contact tussen MR leden en hun achterban. De leden van de MR zijn en blijven graag op de hoogte van wat er binnen en rondom de school speelt met betrekking tot het bovengenoemde werkterrein van de MR. De MR nodigt u als ouders daarom ook uit contact met ons op te nemen, wanneer u vragen of opmerkingen heeft. Dit kan via het bovengenoemde e-mailadres. Wij zullen u omgekeerd op de hoogte houden van relevante zaken, bijv. via een ouderavond of via de nieuwsbrief.

Bezetting MR en GMR schooljaar 2023-2024.
Oudergeleding: Martin Sweijen (voorzitter MR), Leroy Vrijhoef en Thomas van der Zwet-Slotenmaker.
Personeelsgeleding: Chrissie Glas, Steffie Hirs (Secetariaat) en Demi Vlieland. 

De GMR-leden die de Franciscusschool vertegenwoordigen zijn:
Vacature (namens de ouders) en Roeliene Overzet (namens het personeel).